Рекламе - Маркетинг - Контакт

СВЕ БИ БИЛО ГОТОВО ЗА СЕДАМ ДАНА! Ево ко је јачи, РУСИЈА ИЛИ НАТО?! Шта ће се догодити ако зарате

Из­ла­зак Аме­ри­ке из спо­ра­зу­ма о евро­ра­ке­та­ма прак­тич­но ру­ши це­ло­куп­ну до­са­да­шњу струк­ту­ру ну­кле­ар­них ли­ми­та и до­го­во­ра, али је, на је­дан на­чин, по­ре­ме­тио и кон­вен­ци­о­нал­ни ба­ланс мо­ћи у Евро­пи, тврди новинар, писац и војно-политички коментатор Мирослав Лазански чију колумну за Политику преносимо у целости.

“Нећемо још дуго да чекамо” Црна Гора нам управо ЗАПРЕТИЛА: Биће последица због Милићке

Де­се­тог ма­ја 1940. го­ди­не Хи­тле­ров Вер­махт је из­вр­шио из­не­над­ни на­пад на Бел­ги­ју и Фран­цу­ску у шу­ма­ма Ар­де­на. Би­ло је то ве­ли­ко из­не­на­ђе­ње за Фран­цу­зе и Бри­тан­це, би­ла је то вр­ло сме­ла опе­ра­ци­ја Вер­мах­та, јер је бр­до­ви­ти те­рен, об­ра­стао смре­ком и хра­сто­ви­ма, био не­по­де­сан за про­лаз тен­ко­ва. Фран­цу­ска ар­ми­ја, за­јед­но са бри­тан­ским, бел­гиј­ским и хо­ланд­ским сна­га­ма, има­ла је упра­во оно­ли­ко ди­ви­зи­ја и тен­ко­ва ко­ли­ко и Не­мач­ка. Плус што су за­пад­ни са­ве­зни­ци ужи­ва­ли тра­ди­ци­о­нал­ну пред­ност у ви­ду од­брам­бе­них по­зи­ци­ја, бел­гиј­ских утвр­ђе­ња и Ма­жи­но ли­ни­је.

(ФОТО) ОТКРИВАМО ЛИЦА! ОВО СУ САТАНИСТИ КОЈИ СУ ЗАКЛАЛИ ПСА У ОБРЕНОВЦУ

Ипак, не­мач­ка ма­ши­не­ри­ја му­ње­ви­тог ра­та из­не­на­да је кон­цен­три­са­ла се­дам оклоп­них ди­ви­зи­ја ра­ди ло­кал­не пре­мо­ћи, пре­се­кла са­ве­знич­ке ли­ни­је и “пан­це­ри” су про­шли. Нем­ци су за не­ко­ли­ко да­на сти­гли до Ла­ман­ша, за се­дам да­на раз­би­ли су фран­цу­ску вој­ску, а за шест не­де­ља Фран­цу­ска је ка­пи­ту­ли­ра­ла.

Стефановић: Шта ако и ми укинемо границу са Републиком Српском?

Да­нас, то­ли­ко го­ди­на по­сле Ден­кер­ка, бал­тич­ке зе­мље НА­ТО-а стра­ху­ју да им се не по­но­ви сце­на­рио Ар­де­на, овог пу­та у ру­ској из­вед­би. Да­нас, Аме­ри­кан­ци јав­но при­зна­ју да не­ма­ју сред­ства од­бра­не од ру­ског хи­пер­со­нич­ног оруж­ја ти­па “аван­гард”. При че­му Бри­тан­ци јав­но твр­де да ру­ска ар­ми­ја, у слу­ча­ју су­ко­ба у Евро­пи, мо­же за три да­на да из игре из­ба­ци ве­ћи­ну европ­ских ар­ми­ја чла­ни­ца НА­ТО-а. Исто­вре­ме­но, Ва­шинг­тон на­ја­вљу­је свој из­ла­зак из спо­ра­зу­ма о ели­ми­на­ци­ји ра­ке­та крат­ког и сред­њег до­ме­та, САД опре­ма­ју сво­је ба­зе у Ру­му­ни­ји и у Пољ­ској не са­мо си­сте­ми­ма “еџиз” већ и офан­зив­ним ра­ке­та­ма, рат­ни бро­до­ви НА­ТО зе­ма­ља ко­је не из­ла­зе на Цр­но мо­ре и Бал­тик све ви­ше бо­ра­ве упра­во у Цр­ном и Бал­тич­ком мо­ру, на коп­не­ним гра­ни­ца­ма Ру­си­је кон­цен­три­ше се све ви­ше кон­вен­ци­о­нал­ног су­пер­пре­ци­зног оруж­ја, али и вој­ни­ка НА­ТО-а, ма­не­ври су све че­шћи и ве­ћи…

ХОРОР У ЗРЕЊАНИНУ! Радница на благајни железничке станице БРУТАЛНО СИЛОВАНА У ЈАВНОМ ТОАЛЕТУ!

На­рав­но, и Ру­си­ја на све то од­го­ва­ра аде­кват­ним по­те­зи­ма, јер из­ла­зак Аме­ри­ке из спо­ра­зу­ма о евро­ра­ке­та­ма прак­тич­но ру­ши це­ло­куп­ну до­са­да­шњу струк­ту­ру ну­кле­ар­них ли­ми­та и до­го­во­ра, али је, на је­дан на­чин, по­ре­ме­тио и кон­вен­ци­о­нал­ни ба­ланс мо­ћи у Евро­пи. И ту до­ла­зи­мо до пи­та­ња: ко је ја­чи у Евро­пи, НА­ТО с Аме­ри­ма или Ру­си?

На­и­ме, не­ка­да су Со­вје­ти, чи­ја је так­ти­ка про­до­ра оклоп­них сна­га би­ла слич­на не­мач­ком “блиц­кри­гу”, има­ли на цен­трал­ном европ­ском фрон­ту тен­ков­ску пред­ност у од­но­су 2,3 : 1. У то је вре­ме За­пад­на Не­мач­ка, ши­ро­ка са­мо 150 ми­ља и чи­је је ста­нов­ни­штво и ин­ду­стри­ја углав­ном кон­цен­три­са­но бли­зу гра­ни­це с Ис­точ­ном Не­мач­ком, има­ла ма­њу по­за­ди­ну за ма­не­вар не­го што је има­ла Фран­цу­ска 1940. го­ди­не, па ни­је мо­гла на кла­си­чан на­чин да ме­ња про­стор за вре­ме. То исто да­нас ва­жи и за бал­тич­ке др­жа­ве, оне не мо­гу, ни у ко­јем слу­ча­ју, ме­ња­ти про­стор за вре­ме у слу­ча­ју су­ко­ба са Ру­си­јом. У јед­ном та­квом сце­на­ри­ју све НА­ТО сна­ге ко­је би се та­мо на­шле би­ле би за­ро­бље­не у ро­ку од 48 са­ти јер је та­ква ге­о­гра­фи­ја. Би­ла би то су­ро­ва ре­при­за Ар­де­на. По­го­то­во што у бал­тич­ким зе­мља­ма жи­ве и Ру­си…

Сатанистичке секте вребају Србе! Њихови крвави обреди су језиви, а овако врбују жртве

На­рав­но да ће Мо­сква зва­нич­но не­ги­ра­ти да има би­ло ка­кве агре­сив­не на­ме­ре пре­ма том про­сто­ру, но јед­но је си­ту­а­ци­ја у ми­ру, а дру­го је ако НА­ТО на­мет­не Ру­си­ји вој­ни иза­зов и до­ђе до су­ко­ба. Шта би би­ло по­сле Ар­де­на на Бал­ти­ку, то ни­ко не зна, ни у САД ни у Ру­си­ји. Раз­ло­га за то има мно­го. Ста­ри про­блем са­би­ра­ња кру­ша­ка и ја­бу­ка, ра­зно­вр­сне про­јек­ци­је мо­гу­ћих рат­них сце­на­ри­ја, не­из­ве­сност у по­гле­ду то­га ко­ли­ко мо­би­ли­шу по­ли­тич­ке од­лу­ке, исто­риј­ска не­по­у­зда­ност ка­да је у пи­та­њу от­кла­ња­ње рат­не опа­сно­сти чак и ка­да су кон­вен­ци­о­нал­не сна­ге пот­пу­но из­јед­на­че­не, пре­у­зи­ма­ње ри­зи­ка или не, ду­го­го­ди­шње оштре не­су­гла­си­це ме­ђу за­пад­ним стра­те­зи­ма у по­гле­ду ма­те­ма­тич­ког “мо­де­ла Лан­че­стер”, ко­ји се ру­тин­ски ко­ри­сти у ком­пју­тер­ским про­јек­ци­ја­ма рат­них ига­ра. И на кра­ју, ве­о­ма је спор­но пи­та­ње шта зна­че гру­бе број­ке ка­да је на­о­ру­жа­ње у пи­та­њу. Ту су и мо­гу­ћи фрон­то­ви су­да­ра НА­ТО-а и Ру­са, од фрон­та на Бал­ти­ку, цен­трал­но­е­вроп­ског, до фрон­та на ју­гу Укра­ји­не.

КАО ЧУДО: Девојчица (16) која је била у коми ОТВОРИЛА ОЧИ

На­кон рас­па­да Со­вјет­ског Са­ве­за и Вар­шав­ског уго­во­ра, Мо­сква је из­гу­би­ла од­ре­ђе­ну кван­ти­та­тив­ну пред­ност у од­но­су на НА­ТО, али је до­ла­ском на власт Вла­ди­ми­ра Пу­ти­на то са­да на­док­на­ђе­но. Осим то­га, кван­ти­тет ни­шта не го­во­ри о ква­ли­те­ту, шта­ви­ше кван­ти­тет и ква­ли­тет има­ју раз­ли­чи­те уло­ге у за­ви­сно­сти од то­га да ли се при­ме­њу­ју на на­пад или на од­бра­ну. У не­ка­да­шње вре­ме на­па­да­чу је би­ла по­треб­на ло­кал­на пред­ност од 3:1 да би био си­гу­ран у по­бе­ду над при­пре­мље­ним про­тив­ни­ком. Да­нас ни­ко ни­је си­гу­ран да ће тех­но­ло­шки раз­ви­је­но кон­вен­ци­о­нал­но оруж­је по­што­ва­ти иста пра­ви­ла. Стан­дард­ни “мо­дел Лан­че­стер” по­ста­вља ни­жу про­пор­ци­ју не­го што је 3:1, прет­по­ста­вља да ће од­бра­на из­др­жа­ти ако на­па­дач има ло­кал­ну су­пер­и­ор­ност од са­мо 1,4:1.

ПРЕГОВОРИ у ПАТ-ПОЗИЦИЈИ! Американци ЗВАЛИ ПУТИНА И ЛАВРОВА због Косова, потребна је НОВА РЕЗОЛУЦИЈА

Јед­на­чи­на по­ста­је још ком­пли­ко­ва­ни­ја ако узме­мо у об­зир фак­то­ре обу­ке, ини­ци­ја­ти­ве офи­ци­ра, мо­рал, по­у­зда­ност са­ве­зни­ка, ко­ман­де и ко­му­ни­ка­ци­је, тран­спорт­не ка­па­ци­те­те, де­мо­граф­ске трен­до­ве, вој­не бу­џе­те… Ту је и прак­тич­на не­мо­гућ­ност “стен­динг старт” на­па­да, јер на­па­ду ипак прет­хо­ди не­ка­ква при­пре­ма и рас­по­ре­ђи­ва­ње сна­га на те­ре­ну. Ди­ле­ма је и да ли би су­дар НА­ТО-а и Ру­са би­ла “не­ста­бил­на бит­ка”, као “блиц­криг”, или “ста­бил­на бит­ка”, као ирач­ко-иран­ски рат?

Вла­ди­мир Пу­тин ни­је ме­га­ло­ман по­пут Бре­жње­ва, ни­ти по­зер по­пут Хру­шчо­ва и Гор­ба­чо­ва, он са­мо упо­зо­ра­ва За­пад да без об­зи­ра на ко­ри­стан страх од ну­кле­ар­ног хо­ло­ка­у­ста, да­ље вој­но оп­ко­ља­ва­ње Ру­си­је мо­же иза­зва­ти се­ћа­ње, у чи­сто вој­ном сми­слу, на Ар­де­не 1940, Ма­ђар­ску 1956, Че­хо­сло­вач­ку 1969, Ав­га­ни­стан 1979…

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ: 

ШТА ВАС “ЛОМИ” Како да разликујете ГРИП ОД ПРЕХЛАДЕ

(ФОТО) СЛОБОДАНКА ИЗ ПОЖАРЕВЦА ОДРЕКЛА СЕ РОЂЕНЕ ДЕЦЕ ПРЕКО НОВИНА: Дала оглас, па у њему САСУЛА све?! Да цела Србија може да прочита

ВОЈСКА СЕ НАОРУЖАВА! Србију очекују НОВИ ПРИТИСЦИ… Сами смо на Балкану, нико нам неће помоћи, али СПРЕМНИ НА СВЕ!

(ФОТО) ОСТВАРИО ПРЕТЊЕ! Харадинај: Од данас граница Косова према Албанији не постоји!

Оставите одговор

You have to agree to the comment policy.